بگذارهمه بگويند

چشمهايم تاريك شده اند

شبي را كه به اندازه نه ماه درانتظار نشسته ام

آبستن خورشيد است

شاه كليد اين رمز را

فال بيني

هديه ام داد

ديگر نمي گذارم

از خطوط كوتاه بلند دستهايم

قصه اي ديگر بسازند

/ 0 نظر / 2 بازدید