بهار را بخشيده ام

تابستان را

و پاييز را هم

می تر سم دستهايم خالی بمانند

زمستان را آنقدر به خود می پيچم

تا آدم برفی هايش را صاحب شوم.

/ 0 نظر / 2 بازدید