دستها يم خالی اند

همه سيبها روی شاخه هايشان

كوچك مانده اند

به چيدنشان دلم نمی آيد

چشمها يم را

به راهی دور دوخته ام

تا شكو فه ها

يك بار ديگر به بار بنشينند.

/ 0 نظر / 2 بازدید