هيچ جا نمی شكند

تا عبور كنم

بنفشه های وحشی !

كدام بهار را نذر كرده بوديد

كه زمين عبورتان داد؟

/ 0 نظر / 2 بازدید